PAY PER USE pricing strategy of
Control Numbers

לא השתמשתם
לא שילמתם

המודל הכלכלי המבוסס על גישת מאפשרת לארגון, בכל רגע נתון לשלם אך ורק עבור השירותים הנצרכים מבלי להתחייב לתקציבים ומבלי להסתמך על תחזיות ותכנון לטוח הארוך. יתרה מזאת, הודות לגמישות המודל ניתן לתת מענה מהיר לשינויים בכוח האדם הן כאשר משנים בעלי תפקידים , כאשר גורעים בעלי תפקיד או לחלופין מוסיפים. כיום מערכות רבות מחייבות על פי חבילה הכוללת לעיתים, מודולים אשר אינם רלוונטיים לארגון. יתרה מזאת לעיתים הארגון נדרש לרכוש רישיונות בכדי להשתמש בתוכנה כזו או אחרת מלבד דמי השימוש החודשיים. ישנן תוכנות אותן נדרש הארגון לרכוש או לשלם דמי שכירות. כל אלה מקשים על הארגון לקבל החלטה מאחר ורכישת תוכנה או קניית רישיונות .

מחייבת את הארגון להשתמש בתוכנות הללו לטווח הארוך (מעין הסכם התקשרות) ומקשה עליו לבצע שינויים כאלה ואחרים. נורא מכך, ארגון אשר רכש רישיונות או תוכנה עבור מספר משתמשים והחליט לצמצם את עובדיו לא יכול להזדכות על מה שרכש מכאן שהבחירה והקנייה של תוכנה לעלם יהיה מהוסס וגם אם לא קיים הסכם התקשרות ארוך טווח הרי שמעצם העובדה שהארגון נדרש לרכוש, קל וחומר כאשר מדובר באלפי שקלים, הרי שהארגון נדרש להתחייב ולשלם הן על יכולות שלא בהכרח דרושות לו וכן להתאים את עצמו לפתרון שרכש. CONTROL – מסייעת לארגון להישאר ריספונסיבי ולתת מענה מהיר לכל שינוי. כאמור השימוש ב CONTROL NUMBERS ייקבע אך ורק בהתאם לצרכים הנוכחיים ולסטאטוס הארגון כיום. לא נדרשת התחייבות או הקצאת NUMBERS erPL CONTROL . תקציבים על סמך תחזית עתידית אלא על בסיס צורך קיים ומוחשי. מכאן שהארגון לא נדרש להסתכן בכל רגע נתון. מלכתחילה בוחר הארגון אך ורק WIT – מאפשרת לארגון להפעיל ולסיים את השימוש ב NUMBERS erPL בשימוש יחויב הארגון בתשלום בגין WIT – אחרים. ככל שה WITS שרלוונטי עבורו מבלי שיחויב להפעיל WIT – את האחר יופסק החיוב בגין WIT – או לחלופין להחליף אותו ב WIT – השימוש. כאשר יבחר הארגון להפסיק את פעילות העל בסיס צורך הוא יכול למקד את הפוקוס שלו (WITS) השימוש בו באופן מידי. ככל שהארגון משלם על השירותים בחדשנות, צמיחה והתחדשות

משתמשים יותר משלמים פחות

מחייבת את הארגון להשתמש בתוכנות הללו לטווח הארוך (מעין הסכם התקשרות) ומקשה עליו לבצע שינויים כאלה ואחרים. נורא מכך, ארגון אשר רכש רישיונות או תוכנה עבור מספר משתמשים והחליט לצמצם את עובדיו לא יכול להזדכות על מה שרכש מכאן שהבחירה והקנייה של תוכנה לעלם יהיה מהוסס וגם אם לא קיים הסכם התקשרות ארוך טווח הרי שמעצם העובדה שהארגון נדרש לרכוש, קל וחומר כאשר מדובר באלפי שקלים, הרי שהארגון נדרש להתחייב ולשלם הן על יכולות שלא בהכרח דרושות לו וכן להתאים את עצמו לפתרון שרכש.

 

CONTROL – מסייעת לארגון להישאר ריספונסיבי ולתת מענה מהיר לכל שינוי. כאמור השימוש ב CONTROL NUMBERS ייקבע אך ורק בהתאם לצרכים הנוכחיים ולסטאטוס הארגון כיום. לא נדרשת התחייבות או הקצאת NUMBERS erPL CONTROL . תקציבים על סמך תחזית עתידית אלא על בסיס צורך קיים ומוחשי. מכאן שהארגון לא נדרש להסתכן בכל רגע נתון. מלכתחילה בוחר הארגון אך ורק WIT – מאפשרת לארגון להפעיל ולסיים את השימוש ב NUMBERS erPL בשימוש יחויב הארגון בתשלום בגין WIT – אחרים. ככל שה WITS שרלוונטי עבורו מבלי שיחויב להפעיל WIT – את האחר יופסק החיוב בגין WIT – או לחלופין להחליף אותו ב WIT – השימוש. כאשר יבחר הארגון להפסיק את פעילות העל בסיס צורך הוא יכול למקד את הפוקוס שלו (WITS) השימוש בו באופן מידי. ככל שהארגון משלם על השירותים בחדשנות, צמיחה והתחדשות

מחייבת את הארגון להשתמש בתוכנות הללו לטווח הארוך (מעין הסכם התקשרות) ומקשה עליו לבצע שינויים כאלה ואחרים. נורא מכך, ארגון אשר רכש רישיונות או תוכנה עבור מספר משתמשים והחליט לצמצם את עובדיו לא יכול להזדכות על מה שרכש מכאן שהבחירה והקנייה של תוכנה לעלם יהיה מהוסס וגם אם לא קיים הסכם התקשרות ארוך טווח הרי שמעצם העובדה שהארגון נדרש לרכוש, קל וחומר כאשר מדובר באלפי שקלים, הרי שהארגון נדרש להתחייב ולשלם הן על יכולות שלא בהכרח דרושות לו וכן להתאים את עצמו לפתרון שרכש.

משלמים את
המחיר הנכון

משלמים את המחיר הנכון

CONTROL – מסייעת לארגון להישאר ריספונסיבי ולתת מענה מהיר לכל שינוי. כאמור השימוש ב CONTROL NUMBERS ייקבע אך ורק בהתאם לצרכים הנוכחיים ולסטאטוס הארגון כיום. לא נדרשת התחייבות או הקצאת NUMBERS erPL CONTROL . תקציבים על סמך תחזית עתידית אלא על בסיס צורך קיים ומוחשי. מכאן שהארגון לא נדרש להסתכן בכל רגע נתון. מלכתחילה בוחר הארגון אך ורק WIT – מאפשרת לארגון להפעיל ולסיים את השימוש ב NUMBERS erPL בשימוש יחויב הארגון בתשלום בגין WIT – אחרים. ככל שה WITS שרלוונטי עבורו מבלי שיחויב להפעיל WIT – את האחר יופסק החיוב בגין WIT – או לחלופין להחליף אותו ב WIT – השימוש. כאשר יבחר הארגון להפסיק את פעילות העל בסיס צורך הוא יכול למקד את הפוקוס שלו (WITS) השימוש בו באופן מידי. ככל שהארגון משלם על השירותים בחדשנות, צמיחה והתחדשות